Jaishankar slams Rahul Gandhi over China-Pakistan remark