Prabhakar Sail, NCB witness in Aryan Khan case, dies