Devotees celebrate Shankaracharya Jayanti in Srinagar