Prashant Kishor resigns as Punjab CM's Principal Advisor