Prashant Kishor to disclose his future strategy on Thursday