S Jaishankar: India was asked to defuse Zaporizhzhia N-Plant crisis